skip to Main Content

بار (Load) چیست؟

بارها را می توان به عنوان نیروهایی که باعث تنش،تغییر شکل و یا شتاب میشود تعریف کرد.این بارها به یک سازه و یا اجزای آن اعمال شده و باعث تنش و یا جابجایی می شوند.انواع مختلفی از بارهای سازه ای ماند بار مرده، بار زنده و غیره وجود دارند که باید در طول فرایند طراحی در نظر بگیریم.

انواع بارها

انواع بارهای وارد شده به پی (Foundation) سازه به شرح زیر است:
1) بار مرده (Dead Load)
2) بار زنده (Live Load)
3) بار باد (Wind Load)
4) بار برف (Snow Load)
5) بار لرزه‌ای (Seismic Load)

بارهای مرده (Dead Load)

بارهای مرده از وزن خود سازه تشکیل شده است (وزن دیوارها،سقفها و غیره)؛وزن پی و ستونها و سایر بارهای دائمی سازه. این بارها را می توان با یافتن وزن آنها بر اساس مترمکعب برای محاسبه بار وارده بر سازه اعمال کرد.

بارهای زنده (Live Load)

بارهای زنده شامل بارهای متحرک یا متغیر مانند افراد،مبلمان،تجهیزات آشپزخانه و به طور کلی، تمامی وسایل مورد نیاز استفاده (مطابق با کاربری ساختمان) می باشند.این نوع بارها متغیر هستند و می توانند در طول زمان تغییر کنند؛زیرا به استفاده و ظرفیت کاربری فضاها بستگی دارند.به این نوع بار،بار فوق العاده نیز می گویند

بار باد (Wind Load)

باد به صورت افقی بر روی سطوح دیوارها،سقفها ، و سقفهای شیبدار اعمال می شود. این بدان معناست که فشار یکنواختی را بر اجزای سازه وارد می کند و همینطور تمایل به برهم زدن پایداری سازه دارد.

بار برف (Snow Load)

میزان بار برف به عوامل مختلفی مثل شکل و اندازه سقف،مصالح بکار رفته در ساخت سقف،مکان احداث شده سازه،عایق بندی سقف،دوره زمانی و فراوانی برف در منطقه بستگی دارد.

بار لرزه‌ای (Seismic Load)

این نوع بارها نیروهای داخلی زمین هستند که در اثر حرکات ناشی از زلزله بر سازه وارد می شوند.

Back To Top