skip to Main Content

بار (Load) چیست؟

بارها را می توان به عنوان نیروهایی که باعث تنش،تغییر شکل و یا شتاب میشود تعریف کرد.این بارها به یک سازه و یا اجزای آن اعمال شده و باعث تنش و یا جابجایی می شوند.انواع مختلفی از بارهای سازه ای ماند بار مرده، بار زنده و غیره وجود دارند که باید در طول فرایند طراحی در نظر بگیریم.

ادامه مطلب

روش ساخت از بالا به پایین، مزایا و معایب (Top-down)

ساخت از بالا به پایین،روش معکوس ساخت از پایین به بالا است که در آن سازه اصلی از بالا به پایین زمین همراه با گودبرداری های عمیق ساخته شده است.در این روش،طبقات زیرین با پیشرفت گودبرداری و حفاری ساخته می شوند.

ادامه مطلب

Back To Top